Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak www.emnanayou.com web sitemizde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda yürürlükteki esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

KVKK Politikamızın amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işlerken uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

KVKK Politikamızın hükümleri kişisel verileri işlenen ilgili kişiler ile veri sorumlusu (EMNANA) hakkında uygulanır.

Tanımlar

KVKK Politikamızın uygulanmasında;

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: EMNANA (Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi),

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Genel ilkeler

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel veriler aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 • Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

 • Kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu(EMNANA) tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
 • Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel verilerin aktarılması

 • Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
 • Kişisel veriler;
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
  • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,
  belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

 • Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
 • Kişisel veriler, Kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
  • Yeterli korumanın bulunması,
  • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,
  kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
 • Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
  • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
  • Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
  • Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
  • Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
  • Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
 • Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.